Landen Coronavirus wereldwijd

Toegang tot de rechter wereldwijd onder druk door coronacrisis

Toegang tot de rechter wereldwijd onder druk door coronacrisis submitted by brum592 to juridisch [link] [comments]

'Gezondheid en toekomst van kinderen staan wereldwijd onder druk' [sc]

'Gezondheid en toekomst van kinderen staan wereldwijd onder druk' [sc] submitted by Nerevariation to AlgemeenNieuws [link] [comments]

'Gezondheid en toekomst van kinderen staan wereldwijd onder druk'

submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

Drugsgebruik wereldwijd onder de loep - wat (en hoe veel) gebruikt Nederland?

Drugsgebruik wereldwijd onder de loep - wat (en hoe veel) gebruikt Nederland? submitted by jippiejee to thenetherlands [link] [comments]

Amendement van het lid Karabulut 35000-V-13 over 10 miljoen extra investeren in het mensenrechtenfonds

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:   De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:   I   In artikel 6 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).   II   In artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).   Toelichting   Dit amendement verhoogt de uitgaven voor het mensenrechtenfonds met € 10 miljoen. Mensenrechten staan wereldwijd onder grote druk. Daarom heeft het kabinet Rutte-III besloten het mensenrechtenfonds te verhogen, met bijna € 10 miljoen. Maar de verslechtering van de mensenrechtensituatie wereldwijd gaat dermate hard, door groeiende intolerantie en het afbreken van sociale, economische, politieke, democratische en rechtstatelijke verworvenheden, dat een grotere investering in dit fonds gerechtvaardigd is. Daarom voegt de indiener met dit amendement een substantieel bedrag toe aan het mensenrechtenfonds, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar vrouwenrechten en mensenrechtenverdedigers in het Midden-Oosten.   Karabulut
  Datum: 14 november 2018    Nr: 35000-V-13    Indiener: Sadet Karabulut, Kamerlid SP
Voor:    ...
Tegen:  ...
Besluit:  ...
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Gewijzigd amendement van het lid Karabulut 35000-V-47 t.v.v. nr. 13 over 10 miljoen extra investeren in het mensenrechtenfonds

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:   De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:   I   In artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).   II   In artikel 6 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).   Toelichting   Dit amendement verhoogt de uitgaven voor het mensenrechtenfonds met € 10 miljoen. Mensenrechten staan wereldwijd onder grote druk. Daarom heeft het kabinet Rutte-III besloten het mensenrechtenfonds te verhogen, met bijna € 10 miljoen. Maar de verslechtering van de mensenrechtensituatie wereldwijd gaat dermate hard, door groeiende intolerantie en het afbreken van sociale, economische, politieke, democratische en rechtstatelijke verworvenheden, dat een grotere investering in dit fonds gerechtvaardigd is. Daarom voegt de indiener met dit amendement een substantieel bedrag toe aan het mensenrechtenfonds, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar vrouwenrechten en mensenrechtenverdedigers in het Midden-Oosten.   Karabulut
  Datum: 29 november 2018    Nr: 35000-V-47    Indiener: Sadet Karabulut, Kamerlid SP
Voor:    GL 14,   SP 14,   PvdA 9,   PvdD 5,   DENK 3
Tegen:  VVD 33,   PVV 20,   CDA 19,   D66 19,   CU 5,   50+ 4,   SGP 3,   FvD 2
Besluit:  Verworpen met handopsteken
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van de leden Diks en Van der Lee over het bericht 'Palmolieproducent verstopt ‘foute’ plantage in schaduwbedrijf en maskeert ontbossing'

  [Aantal bijlagen]   Hierbij bied ik mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Diks en Van der Lee (beiden GroenLinks) over “Palmolieproducent verstopt ‘foute’ plantage in schaduwbedrijf en maskeert ontbossing”. Deze vragen werden ingezonden op 21 juni 2018 met kenmerk 2018Z12039.   De Minister voor Buitenlandse Handel en   Ontwikkelingssamenwerking,   Sigrid A.M. Kaag   Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mede namens de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, op vragen van de leden Diks en Van der Lee (beiden GroenLinks) over “Palmolieproducent verstopt ‘foute’ plantage in schaduwbedrijf en maskeert ontbossing”.   Vraag 1   Bent u bekend met het bericht “Palmolieproducent verstopt ‘foute’ plantage in schaduwbedrijf en maskeert ontbossing”?   Antwoord   Ja.   Vraag 2   Wat is uw oordeel over het feit dat palmoliebedrijven in Indonesië, Maleisië en Papoea-Nieuw-Guinea goochelen met eigendomsstructuren om zo hun betrokkenheid bij ontbossing te maskeren?   Antwoord   Het artikel in het Financieel Dagblad is gebaseerd op een onderzoek van Chain Reaction Research getiteld “Shadow Companies Present Palm Oil Investor Risks and Undermine NDPE Efforts”. Dit rapport toont verontrustende en ongewenste praktijken door palmolieproducenten en illustreert de transparantie-uitdagingen rondom NDPE-eisen (No Deforestation, no Peat, no Exploitation) die bedrijven stellen aan de palmolie die zij kopen.   Vraag 3   Hoe verklaart u dat deze bedrijven op het oog lijken te kunnen voldoen aan (Europese en nationale) regels voor duurzame palmolie, terwijl zij tegelijkertijd kwetsbare veenmoerassen en delen van het regenwoud om blijven zetten in nieuwe palmolieplantages, met alle negatieve klimaat- en sociale gevolgen van dien?   Vraag 4   Wat dient er volgens u extra te gebeuren in de handhaving van huidige wet- en regelgeving om dit type schadelijke regelontwijking te bestrijden, of zijn de huidige wet- en regelgeving en de handhaving daarvan gewoonweg onvoldoende sluitend om dit type ontwijking te bestrijden?   Antwoord 3 en 4   De onderzoekers geven aan dat ze op dit moment geen fraude, illegale of criminele activiteiten van een van de palmolie producerende partijen veronderstellen, maar wijzen op ondoorzichtige eigendomsstructuren en mogelijk misbruik daarvan. Hiermee maakt het rapport duidelijk dat er ruimte is om de transparantie van eigendomsstructuren van bedrijven in productielanden te verbeteren. De recente Presidential Regulation No. 13 in Indonesië is een voorbeeld van nationale regelgeving gericht op het vergroten van de transparantie in eigendomsstructuren. Dat is in alle landen wenselijk.   Vraag 5   Bent u bereid te bevorderen dat in Nederland, Europa en internationaal wet- en regelgeving en de handhaving daarvan wordt aangescherpt om paal en perk te stellen aan dit soort praktijken?   Antwoord   De bevordering van betere wet- en regelgeving en de handhaving daarvan in productielanden maakt onderdeel uit van het Nederlands beleid gericht op verduurzaming van palmolie, zoals ook geschetst in de kamerbrief van 27 februari 2017 (Kamerstuk 30 196, nr. 539). Het rapport wijst op ondoorzichtige eigendomsstructuren van palmolieproducenten in Indonesië, Maleisië en Papoea-Nieuw-Guinea. Aanpassing van de wetgeving daar omtrent is aan deze landen zelf, en vormt nu geen reden om de wet- en regelgeving in Nederland of Europa aan te scherpen. In Nederland verwacht het kabinet wel dat – mede op basis van de OESO-richtlijnen - bedrijven zelf hoge prioriteit leggen bij het monitoren van hun eigen commitments en het nemen van maatregelen wanneer zaken niet goed verlopen. Het rapport laat ook zien dat dit vaak gebeurt; bedrijven hebben in de afgelopen jaren hun handelscontact verbroken met bedrijven die er schaduwpraktijken op na hielden en leningen door banken aan dergelijke partijen zijn beëindigd.   Wat betreft de regelgeving en handhaving in productielanden, bekijkt het kabinet of Nederland in het kader van het Amsterdam Verklaringen Partnerschap (voor duurzame palmolie en tegen ontbossing) met Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Noorwegen, Italië en het Verenigd Koninkrijk samen kan werken met productielanden om de transparantie in eigendomsstructuren te verbeteren.   Vraag 6   Is het niet noodzakelijk om certificering van palmolie verplichtend op te leggen en een internationaal lichaam te creëren, dat als taak krijgt om actief ontwijking van certificering te voorkomen en te bestrijden? Zo ja, bent u bereid te bevorderen dat een dergelijk internationaal lichaam wordt ingesteld?   Antwoord   Nederland is koploper in de inzet op de verduurzaming van palmolie. Momenteel wordt meer dan 90 procent van alle palmolie voor de voedingsmiddelensector in Nederland RSPO-gecertificeerd (volgens de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie) ingekocht. Het rapport - dat overigens niet in gaat op certificering zoals die van de RSPO, maar zich richt op de NDPE-committeringen van bedrijven - geeft ook geen aanwijzing dat dergelijke certificering wordt ontdoken en dat het beleid moet worden aangepast.   Vraag 7   Welke andere stappen bent u bereid te zetten om oneigenlijke ontbossing, verdroging van veengronden en de daaraan gekoppelde opwarming van de aarde en vernietiging van natuur tegen te gaan?   Antwoord   Via een reeks van activiteiten wordt samen met partners, ook in EU-verband, ingezet op het terugdringen van ontbossing wereldwijd, onder meer door het versterken van forest governance (beleid, wet- en regelgeving, en handhaving daarvan). Daarnaast wordt onder andere ondersteuning gegeven aan de Tropical Forest Alliance 2020, die in samenwerking met overheden, bedrijven en NGO’s werkt aan het bevorderen, versterken en monitoren van commitments van bedrijven om ontbossing te stoppen. Door de verhoging van het budget voor klimaat en ontwikkeling zal de komende tijd ook meer ruimte ontstaan voor nieuwe activiteiten die bijdragen aan het tot staan brengen van ontbossing, het ontzien van kwetsbare veengronden en het beperken van de daaraan gekoppelde opwarming van de aarde, in het belang van mens en natuur.
  Datum: 14 september 2018    Nr: 2018D44295    Indiener: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Een op de vier vrouwen wereldwijd kan niet zelf beslissen over haar toegang tot gezondheidszorg, blijkt woensdag uit een onderzoek van de Verenigde Naties onder 57 landen. Een kwart van de vrouwen durft daarnaast geen nee te zeggen tegen seks met hun man of partner. [bu]

Een op de vier vrouwen wereldwijd kan niet zelf beslissen over haar toegang tot gezondheidszorg, blijkt woensdag uit een onderzoek van de Verenigde Naties onder 57 landen. Een kwart van de vrouwen durft daarnaast geen nee te zeggen tegen seks met hun man of partner. [bu] submitted by Nerevariation to AlgemeenNieuws [link] [comments]

Vliegtuigfabrikant Boeing sluit tijdelijk de fabrieken in de staat Washington, nadat daar de noodtoestand werd afgekondigd. Bijna de helft van al het Boeing-personeel wereldwijd werkt in dat gebied, met fabrieken in onder meer Everett, Renton, Aubum en Frederickson. [ec]

Vliegtuigfabrikant Boeing sluit tijdelijk de fabrieken in de staat Washington, nadat daar de noodtoestand werd afgekondigd. Bijna de helft van al het Boeing-personeel wereldwijd werkt in dat gebied, met fabrieken in onder meer Everett, Renton, Aubum en Frederickson. [ec] submitted by Nerevariation to AlgemeenNieuws [link] [comments]

Sommige oliesoorten worden vanwege het wereldwijde aanbodoverschot met forse kortingen verhandeld, waardoor de prijs ruim onder de 20 dollar (18,13 euro) per vat blijft. [ec]

Sommige oliesoorten worden vanwege het wereldwijde aanbodoverschot met forse kortingen verhandeld, waardoor de prijs ruim onder de 20 dollar (18,13 euro) per vat blijft. [ec] submitted by Nerevariation to AlgemeenNieuws [link] [comments]

'Wereldwijd een op drie kinderen onder de vijf ondervoed of te zwaar'

'Wereldwijd een op drie kinderen onder de vijf ondervoed of te zwaar' submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

Eilandengroep Kiribati in de Stille Oceaan heeft vrijdag onder druk van China de diplomatieke banden met Taiwan opgezegd, melden Taiwanese autoriteiten. Taiwan heeft nu wereldwijd nog vijftien bondgenoten over. [bu]

Eilandengroep Kiribati in de Stille Oceaan heeft vrijdag onder druk van China de diplomatieke banden met Taiwan opgezegd, melden Taiwanese autoriteiten. Taiwan heeft nu wereldwijd nog vijftien bondgenoten over. [bu] submitted by Nerevariation to AlgemeenNieuws [link] [comments]

De Chinese economie groeide het afgelopen kwartaal in het traagste tempo sinds 2009. Dat komt volgens kenners door onder meer de zwakkere wereldwijde vraag naar producten en de handelsoorlog met de Verenigde Staten. [ec]

De Chinese economie groeide het afgelopen kwartaal in het traagste tempo sinds 2009. Dat komt volgens kenners door onder meer de zwakkere wereldwijde vraag naar producten en de handelsoorlog met de Verenigde Staten. [ec] submitted by Nerevariation to AlgemeenNieuws [link] [comments]

De beurzen in Azië stonden donderdag diep in het rood. Toenemende beleggerszorgen, zoals over handelsspanningen die wereldwijde economische groei afremmen en angst dat de winsten van bedrijven aan hun piek zitten, zette het beurssentiment zwaar onder druk. [ec]

De beurzen in Azië stonden donderdag diep in het rood. Toenemende beleggerszorgen, zoals over handelsspanningen die wereldwijde economische groei afremmen en angst dat de winsten van bedrijven aan hun piek zitten, zette het beurssentiment zwaar onder druk. [ec] submitted by Nerevariation to AlgemeenNieuws [link] [comments]

Tweede-Kamerverkiezingen 2021 | Deel 2 | Geopolitiek

Introductie Bestuur & Staat Geopolitiek Ruimtelijke Ordening Justitie & Rechtsstaat Maatschappij/Cultuur Binnenlandse Zaken Economische Zaken Werk & Sociale Zaken Onderwijs & Ethiek Kunst & Cultuur Zorg & Sport Buitenlandse Zaken Financiën Miljoenennota redditors Politieke Partijen...
Hier is de introductie te zien van deze reeks. Lees deze vooral eerst door als je mee wilt doen.
Deze draad zal ik iets korter houden dan de vorige.

Geopolitiek

Deze draad is bedoeld voor het staatsbestel van Nederland. De tags die ik heb toegevoegd in de introductie, waren:
NAVO, Defensie, MIVD/AIVD, Grootmachten (inclusief de positie van de EU) 
Dit stuk is ingedeeld in vier delen.
Ik wil nog als 'disclaimer' toevoegen dat ik in geen enkel opzicht geschoold ben voor deze draden. Ik doe dit naar eigen weten. De tekst kan fouten en onwaarheden bevatten. Correcties worden toegevoegd, daar waar ik er tijd voor heb.

Een beknopte geschiedenis

Zoals zoveel begint de geschiedenis van de Nederlandse defensie met het oprichten van het koninkrijk in 1815. De geschiedenis van het oorlogsvoeren door Nederland gaat echter wel wat verder. Denk hierbij aan namen als Michiel de Ruyter en Maarten Tromp. Deze individuen worden nog steeds veel gebruikt als naamgever voor ons huidig materieel. Deze periode heeft alleen niet veel betrekking op de huidige situatie. Dus laten we het hierbij.
Na de napoleontische oorlogen ontstond het huidige koninkrijk met als doel een grote bufferstaat aan de grens van Frankrijk te creëeren. Frankrijk was namelijk tot deze tijd het machtigste land op het continent. De jaren hierna was vooral het (interne) conflict met (het latere) België een aandachtspunt voor het Nederlandse leger. Tegelijkertijd was de handel met de koloniën belangrijk om te verdedigen, vooral nu de VOC niet meer bestond. Nederland zal door haar geringe grootte vooral gericht zijn op het verdedigen tegen landaanvallen, terwijl het een relatief grote marine zal hebben.
Natuurlijk is een deel van de Nederlandse verdediging iets wat in de Tweede Wereldoorlog verouderd zal raken: de waterlinies. En we hebben er nogal wat. Daarnaast gebruikten we ook de grote rivieren als een verdedigingslijn.
In de twee wereldoorlogen heeft Nederland geprobeerd neutraliteit te bewaren. Dit lukte in de Eerste, maar niet in de Tweede. Na de Tweede Wereldoorlog worden de krijgsmachten als eerste ingezet in de onafhankelijkheidstrijd van Indonesië. Nederland werd in dezelfde tijd lid van de NAVO en de VN. Na de strijd in Indonesië zou daarom de Marine bijna opgeheven zijn. In de tweede helft van de twintigste eeuw en in de eenentwintigste eeuw worden de strijdkrachten niet vaak ingezet. Ze staan vooral als onderdeel van een internationale coalitie bij in VN-missies en de Golfoorlogen.
Zoals in veel landen, kwam ook in Nederland na/tijdens WOII de inlichtingendienst op. Tegenwoordig heeft Nederland allerlei internationale samenwerkingsverbanden hierin zoals Interpol en Europol, maar zijn de twee Nederlandse inlichtingendiensten de AIVD (Civiel) en MIVD (Militair). De Nederlandse inlichtingendiensten hebben een prima reputatie. Recentelijke successen die bekend zijn bij het Nederlandse publiek, zijn de acties tegen Cozy Bear, de Russisiche hackgroep, en de infiltratie in het nucleaire programma van Iran. De AIVD houdt zich niet alleen bezig met dit soort internationale acties. Ook binnenlands worden mensen in de gaten gehouden. Wij misschien nu ook.
Verder heeft Nederland een gerespecteerde onderzeebootvloot, de Walrusklasse. Dit uit zich misschien nog wel het meest in het (bekende) verhaal waarin een Nederlandse onderzeeboot een aantal schepen tot zinken wist te brengen in een oefenmissie in 1999, waaronder onopgemerkt het tot zinken brengen van een Amerikaans vliegdekschip.
Tegenwoordig wordt er, na decennia van bezuinigingen, weer geïnvesteerd in het leger. Het streven hierbij is vooral de NAVO-norm van 2% van het bbp eraan uit te geven.

Defensie van Nederland

Nederland heeft in de afgelopen decennia weinig te vrezen gehad. Onder de paraplu van het Amerikaanse leger heeft (West-)Europa zich terug kunnen trekken van het internationale toneel en zelfs in de eigen wateren en landen is het relatief veilig en stabiel.
Door de samenwerking in de NAVO en de EU heeft Nederland over het water en over land geen directe vijanden meer. Op het wereldtoneel, echter, zijn er enkele landen die met hun militaire optredens een belangrijke invloed (kunnen) hebben op Nederlandse oorlogsvoering. Deze landen zijn voornamelijk het buurland van de EU, Rusland, de bondgenoot in de NAVO, Turkije, en de uitdager van de Verenigde Staten, China. Voor Rusland en Turkije zijn er in de regio directe voorbeelden te zien. Rusland heeft o.a. met haar bemoeienis in Oekraïne geleid tot het neerschieten van vlucht MH17. Turkije, aan de rand van de conflictgebieden in het Midden-Oosten, kan niet aangevallen worden zonder de rest van de NAVO erbij te betrekken. Dit terwijl zij zelf toch actief is in oorlogsgebieden, zoals Syrië en recentelijk Armenië/Azerbeidzjan.
Er zijn echter meer gebieden voor oorlogsvoering en strijd bijgekomen. Zoals al bekend zijn inlichtingendiensten actief op het wereldtoneel, maar ook op het internet zijn aanvallen te vinden vanuit landen op Nederlandse overheden, instellingen en bedrijven. Hoofdrolspelers wereldwijd in zulke aanvallen zijn de VS, China, Rusland en Brazilië. Voor Nederland lijken vooral China, Rusland en Iran aanvallen te plegen. Daarnaast heeft de Verenigde Staten recentelijk hun US Space Force opgericht. Hiermee is de ruimte ook een potentieel oorlogsgebied geworden.
In de Europese Unie is er een tendens om steeds meer samen te werken met de verschillende landen. Zo hebben Duitsland en Nederland al gemeenschappelijke tankdivisies en hebben Duitsland en Frankrijk ook plannen om de legers meer samen te laten werken. Een Europees leger is ook een wens van streng pro-Europeanen. Die lijkt alleen (nu nog) niet mogelijk.
Hiermee zal Nederland naar alle waarschijnlijkheid nog jarenlang veilig zijn. Nederland valt duidelijk onder de invloedssfeer van de VS en anders nog wel de EU. Hiermee zal het moeilijk tot speelbal worden in de internationale geopolitiek zoals het wel is geweest in voorgaande oorlogen.

Overige instellingen en organisaties

Mijn kennis over alle verbanden, organisaties en instellingen in en buiten Nederland is beperkt. Als ik nog een essentiele ben vergeten, laat me maar weten.

Nog even dit

Ik ben vast wat dingen vergeten. Als je geen zin hebt om de reacties hieronder te vullen met lappen tekst, kan je een persoonlijk berichtje sturen.
submitted by JoHeWe to Politiek [link] [comments]

Welcome to our new subscribers

In de afgelopen dagen hebben we een significante toename in het aantal abonnees op de subreddit gezien. Laat ik de eerste zijn om jullie te verwelkomen op de subreddit. Ik hoop dat het een plezierig verblijf is voor de tijd waarin deze wereldwijde pandemie onder ons is.
Het staat iedereen vrij om een bijdrage te leveren aan de subreddit, bij voorkeur wel na een korte reflectie op de spelregels van de subreddit. We proberen een serieuze, mainstream en informatieve bijdrage te leveren aan de discussies Reddit en focussen onze aandacht op ontwikkelingen in Nederland of zaken die op Nederland invloed hebben.
In the last few days we have noticed a significant increase in the number of subscribers to our subreddit. Let me be the first to welcome you to our subreddit. I hope you enjoy your stay for the time that this global pandemic is with us.
Feel free to contribute to the subreddit, although we do encourage a quick review of the rules to make everyone's lives a little bit easier. We aim to be on the serious, mainstream and informative side of Reddit and tend to limit our focus to developments within the Netherlands or affecting the Netherlands.
submitted by Azonata to coronanetherlands [link] [comments]

Paraguayaanse rechter oordeelt dat Ronaldinho vrijuit gaat na maandenlange huisarrest

Een Paraguayaanse rechter beëindigde het huisarrest van de voormalige Barcelona-speler Ronaldinho Gaucho op maandag, waardoor de weg vrijkwam voor hem om terug te keren naar Brazilië en een einde te maken aan een beproeving van meer dan vijf maanden die begon toen hij probeerde het land binnen te komen met een vervalst paspoort.
Een rechter in Asuncion stemde in met een "voorwaardelijke opschorting" van de aanklachten, waardoor de speler effectief wordt ontheven van enige verantwoordelijkheid voor het misdrijf, maar hem wordt bevolen om $90.000 aan kosten te betalen, die aan liefdadigheidsorganisaties zouden worden gegeven.
"De conservatoire maatregel van de arrestatie is opgeheven, er zijn geen beperkingen meer opgelegd door de Paraguayaanse justitie," vertelde rechter Gustavo Amarilla aan de rechtbank.
Ronaldinho, die voor de rechtbank een zwart t-shirt, een hoed en een masker droeg, bleef na het vonnis uitdrukkingsloos en met gekruiste armen.
De voetbalster is van plan om de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion te verlaten voor Rio de Janeiro op dinsdagochtend met een privé-vliegtuig, dat vertelde Federico Gonzalez, een adviseur van het Paraguayaanse voorzitterschap die ook de overheidsadviesdienst voor coronavirus-gerelateerde reisbeperkingen in werking stelt, aan een lokaal radiostation.
De charismatische spits, die Brazilië hielp het WK in 2002 te winnen, werd op 6 maart samen met zijn broer en zakenmanager Roberto Assis gearresteerd toen ze probeerden Paraguay binnen te komen met vervalste Paraguayaanse paspoorten.
Ze werden in de gevangenis gehouden voor 32 dagen voordat ze werden vrijgelaten in huisarrest in een luxueus hotel in Asuncion na het betalen van $1.6 miljoen aan borgtocht.
Volgens documenten ingezien door Reuters, zeiden de officieren van justitie in de zaak "geen elementen te vinden om te bewijzen dat (Ronaldinho) direct heeft deelgenomen aan het verkrijgen van de onregelmatige documenten".
De broers hebben herhaaldelijk hun onschuld volgehouden met hun advocaat die hun detentie "willekeurig, beledigend en illegaal" noemde.
Ronaldinho speelde voor het laatst professioneel in 2015, onder andere voor de Braziliaanse clubs Atletico Mineiro, Flamengo en Fluminense, maar blijft enorm populair bij de wereldwijde voetbalfans.

Bron: Meridian Sport
submitted by meridianbet_belgium to voetbalnieuws [link] [comments]

Zuid-Amerikaanse kwalificatiewedstrijden vormen aanzienlijke risico's voor spelers, zegt vakbond

De beslissing om deze maand Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiewedstrijden te spelen brengt aanzienlijke risico's met zich mee, zei de wereldwijde voetballersbond FIFPRO vrijdag, toen het waarschuwde dat ongeveer 250 spelers te maken hebben met verre reizen te midden van de COVID-19-pandemie.

Tussen 8 oktober en 13 oktober worden twee kwalificatieronden gespeeld, met veel van 's werelds beste spelers, waaronder Barcelona's Lionel Messi en Paris St Germain's Neymar, die zijn opgeroepen door respectievelijk Argentinië en Brazilië.
FIFPRO zei dat spelers het recht moeten hebben om een ​​oproep af te wijzen zonder disciplinaire maatregelen te nemen, en voegde eraan toe dat het spelers zou ondersteunen en sancties zou aanvechten waar nodig.
"Veel spelers zullen landen binnen en buiten reizen met de hoogste incidentie van COVID-19-pandemie, met meer dan 100 gevallen per 100.000 mensen," zei hij.
"Er blijven aanzienlijke risico's en legitieme zorgen voor spelers en hun families en we zijn van mening dat alle spelers de vrije keuze moeten hebben om al dan niet deel te nemen aan nationale teamactiviteiten."
Wereldwijde voetbalorganisatie FIFA bevestigde donderdag dat clubs verplicht zouden zijn om spelers vrij te laten kiezen voor de wedstrijden, hoewel het ook voorwaarden oplegde, een zet die werd verwelkomd door de FIFPRO en de European Club Association (ECA).
FIFA zei dat spelers moeten worden vrijgesteld van alle reis- of quarantainebeperkingen, zowel in de landen waar ze zijn vanwege het spelen van wedstrijden als in het land waar hun clubs zijn gevestigd, anders zouden hun clubs ze niet hoeven vrij te geven.
Dit opende mogelijk de deur voor clubs om spelers achter te houden, hoewel er geen onmiddellijke meldingen waren van opnames.

FIFPRO zei dat 30 van de 35 spelers in de voorlopige selectie van Argentinië spelen voor clubs buiten het land, terwijl 33 van de 34 spelers van Colombia in het buitenland zijn gestationeerd, samen met de volledige selectie van Paraguay en Uruguay.
Alleen Bolivia heeft een overwegend thuisteam.
FIFPRO riep echter ook clubs op om spelers die wilden spelen niet in de weg te staan.
"Nationaal teamvoetbal is een belangrijk onderdeel van ons spel en spelers die willen deelnemen onder de geboden waarborgen en voorschriften, moeten de vrijheid hebben om dit zonder inmenging te doen", zei hij.

Bron: Meridian Sport
submitted by meridianbet_belgium to voetbalnieuws [link] [comments]

Investeren op lange termijn & denken op lange termijn

Dag allen. De meesten van ons hier investeren in ETF's op extreem lange termijn (25-40 jaar). We investeren ook zo gespreid mogelijk, in duizenden bedrijven via wereldwijde indexen (IWDA/EMIM, VWCE...). In wat we precies investeren is onmogelijk om te weten, enkel de grootste bedrijven en de spreiding in sector en land weten we.
We investeren zo breed dit om risico te beperken. Onder het motto "niemand heeft een glazen bol" investeren we dan maar in alles. Maar is dat wel zo? Is het onmogelijk om trends te zien, 25 à 40 jaar in de toekomst?
Het lijkt me bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat de technologische revolutie zich in de verre toekomst zal verderzetten. AI ontwikkelt zich bv. steeds verder, technologie en biotechnologie wordt in alles geïntegreerd om de wereld vooruit te helpen. We worden steeds efficiënter, de mensheid ontwikkelt zich. Het is onmogelijk om te weten hoe de wereld er binnen 40 jaar gaat uitzien, maar dat technologie er een grote rol in gaat spelen lijkt me onvermijdelijk. Maar waarom investeren we dan bv. al ons geld in een fonds als VWCE, dat maar voor 20% in technologie zit? We doen dat voor de veiligheid: maximale diversificatie om risico te beperken. Maar als we investeren op lange termijn interesseert volatiliteit ons toch niet? Enkel het uiteindelijke langetermijnrendement telt. Het wordt bv. afgeraden om alles in de Nasdaq 100 te steken, want het is volatieler dan de S&P 500 en zeker volatieler dan VWCE of IWDA/EMIM. Dat het niet geografisch gespreid is maakt niet uit, alle grote techbedrijven zijn internationaal actief. Je zit ook nog altijd met een korf van 100 bedrijven. Maar het is een index die sterk inzet op dat toekomstbeeld en dat is belangrijk. De Nasdaq 100 is ook volatieler, maar wat maakt dat uit op een termijn van 25 tot 40 jaar? Hetgeen je koopt houden tot je FIRE bent is één van de regels, dus of het nu tijdelijk veel zakt maakt niet uit. Zolang we uiteindelijk maar de grootste stijging hebben op het einde. En dan lijkt alles in de Nasdaq 100 steken me interessanter dan alles in VWCE.
En dat we het niet over kleine bedragen hebben toont de geschiedenis aan. Stel dat je in maart 2005 (verder gaat de backtester niet terug) bent begonnen met elke maand €500 in te leggen. Voor velen een realistisch voorbeeld. Wat is dan het (geaccumuleerde) resultaat in mei 2020 (het recentst beschikbare)? In allebei de gevallen heb je €91.500 geïnvesteerd en krijg je na 15 jaar:
Dus bijna het dubbele. Het risico is nog steeds beperkt: we hebben het hier niet over alles in 1 aandeel steken. Je bent nog steeds gediversifieerd in 100 grote bedrijven om dat risico uit te sluiten. En het klopt dat er een bull run was (is?), echter is de termijn hier nog maar steeds 15 jaar: bij FIRE rekenen we langer, 25 à 40. Dus een sterke daling maakt gezien onze termijn niet uit, enkel de uiteindelijke groei telt. Waarom dan niet ons verstand gebruiken en daarnaar handelen?
Edit 24 uur later: bedankt voor de interessante discussie allemaal, ik vond het heel zinvol. Mijn persoonlijke conclusie is dat ik mijn portefeuille heb veranderd naar een nieuwe verhouding van 60% Nasdaq 100, 30% IWDA en 10% EMIM. We zien wel wat de toekomst brengt. Thx!
submitted by Lampedeir to DutchFIRE [link] [comments]

KS0071: Kamerbrief aangaande aangenomen moties tijdens kabinet-House_of_Farts III

Kamerbrief aangaande aangenomen moties tijdens kabinet-House_of_Farts III

Datum: 25 september 2020
Voorzitter,
Wederom (bijna) precies een maand na de vorige Kamerbrief over de aangenomen moties, lijkt het mij een mooi moment om dat te herhalen. In deze brief wordt ingegaan op de aangenomen moties tussen 0232-0235.
Uit de vorige brieven herhaal ik: Ik hoop met deze brief duidelijkheid te scheppen over de mate waarin het kabinet het beleid aanpast naar aanleiding van de moties uit de Kamer. Ik verwacht tevens dat de Kamer respect heeft voor de regel 'de regering regeert' en rekening houdt met de mogelijkheid dat de regering een motie naast zich neerlegt dan wel op de lange baan schuift. Sommige stukken hebben de sympathie van het kabinet, maar zullen geen prioriteit vormen. Ik moedig de indiener dan aan om met een initiatiefwetsvoorstel te komen, indien mogelijk. Op een aantal moties is de reactie niet veel langer dan: 'het zal worden toegevoegd aan de lijst van moties die het kabinet van plan is om uit te voeren.' Deze kamerbrief heeft dan ook enkel als doel om duidelijkheid daarover te verschaffen.
M0232 WiWaWouter666 c.s. tot verbod plastic tasjes
Het kabinet erkent uiteraard de in de motie geschetste problemen over afvalophoping, voor een deel, bestaande uit plastic (tassen). Deze zouden zoveel mogelijk moeten worden hergebruikt en sinds de invoering van het verbod op het gratis verstrekken van plastic boodschappentassen, wordt hergebruik aangemoedigd en dat heeft effecten gehad. Het aantal plastic tassen onder het zwerfafval is sinds 2015 met 60 procent gedaald. Ruim negen op de tien consumenten brengt zelf een plastic tas mee. Het blijft echter een feit dat er in 2018 nog steeds 600 miljoen plastic tassen zijn verstrekt. Daarnaast worden hemdtasjes, voor groente en fruit, nog steeds gratis verstrekt en deze worden vrijwel nooit hergebruikt.
De motie roept de regering op om tot een verbod op plastic tassen in het geheel te komen. Ik denk dat een dergelijk verbod een positief effect kan hebben. Zeker, omdat er alternatieven beschikbaar zijn, die niet verboden zouden moeten worden, ook al bevatten deze ook plastic. Hierbij moet dus vooral worden gelet op de herbruikbaarheid van de tas, alsmede de mate waarin de tas opnieuw wordt gebruikt. Het geval van hemdtasjes is iets ingewikkelder, aangezien deze nu nog gratis zijn en lastiger zijn om te hergebruiken. Er zijn wel alternatieven beschikbaar, maar die zijn duurder. Het kabinet zal in overleg treden met de supermarktorganisaties om te kijken welke mogelijkheden er zijn op dit gebied.
Het kabinet zal tevens kijken naar mogelijkheden om dergelijke verboden op internationaal niveau uit te werken.
M0233 ruben_politiek10 c.s. tot internationaal overleg over de situatie in Wit-Rusland.
De situatie in Belarus is schrijnend. De regeringsleiders van Duitsland, Zweden en Nederland hebben over deze situatie reeds gesproken en volgen de ontwikkelingen in het land nauwlettend. Ik zie de motie hiermee als uitgevoerd, maar dat betekent niet dat er mogelijk nog nieuwe acties van het kabinet nodig zullen zijn.
M0234 Alfus c.s. rondtrend de huidige situatie in Mali
De Minister van Buitenlandse Zaken zal de situatie bespreken met de ministers van Duitsland en Zweden.
M0235 ChrisNoordzij c.s. tot aanpak van online racisme
Racisme en discriminatie blijven grote problemen wereldwijd, ook in Nederland. In deze motie wordt het kabinet opgeroepen om specifiek op het internet racisme steviger aan te pakken. Op het internet is vaak sprake van beledigende, racistische uitingen. Achter het scherm is de afstand groter en daarmee wordt het makkelijker om zulke opmerkingen te maken. Er is op dit moment een meldpunt voor discriminatie op het internet (MiND) om zulke uitingen aan te geven. Deze stichting zal vervolgens erop toezien dat de uiting wordt verwijderd. Dat is echter niet genoeg. Het kabinet gaat onderzoek doen naar geschikte manieren om de plaatsing van deze uitingen tegen te gaan. Dit is echter een zeer lastig onderwerp. Daarnaast vallen de Tweede Kamerverkiezingen middenin de in de motie aangegeven termijn, waardoor ik niet kan garanderen dat de gestelde datum realistisch en haalbaar is.
Ik geloof dat ik nu alle openstaande moties heb behandeld. Een aantal krijgt dus nog vervolg. Ik sluit af met de oproep: kom zelf met initiatiefstukken waar mogelijk. Een aantal moties waren niet concreet, waardoor de Minister zelf een draai zal moeten geven aan het verzoek. Met een initiatiefstuk kan de indiener zelf het idee concreet maken. Daarnaast wordt het wetgevingsproces versneld. Ik moedig ook aan om samen met de Minister te kijken naar concrete voorstellen.
Getekend,
De minister-president,
House_of_Farts

Deze lezing loopt tot en met maandag, 5 oktober

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]

Welcome to our new subscribers!

In de afgelopen dagen hebben we een significante toename in het aantal abonnees op de subreddit gezien. Laat ik de eerste zijn om jullie te verwelkomen op de subreddit. Ik hoop dat het een plezierig verblijf is voor de tijd waarin deze wereldwijde pandemie onder ons is.
Het staat iedereen vrij om een bijdrage te leveren aan de subreddit, bij voorkeur wel na een korte reflectie op de spelregels van de subreddit. We proberen een serieuze, mainstream en informatieve bijdrage te leveren aan Reddit en focussen onze aandacht op ontwikkelingen in Nederland of zaken die op Nederland invloed hebben.
In the last few days we have noticed a significant increase in the number of subscribers to our subreddit. Let me be the first to welcome you to our subreddit. I hope you enjoy your stay for the time that this global pandemic is with us.
Feel free to contribute to the subreddit, although we do encourage a quick review of the rules to make everyone's lives a little bit easier. We aim to be on the serious, mainstream and informative side of Reddit and tend to limit our focus to developments within the Netherlands or affecting the Netherlands.
submitted by Azonata to coronanetherlands [link] [comments]

Volgens onderzoek van OAG is bijna 70% van de reizigers van plan om binnen de komende zes maanden internationaal te vliegen

LONDEN–(BUSINESS WIRE)–OAG, ‘s werelds toonaangevende leverancier van reisgegevens en -inzichten, heeft vandaag The COVID-19 Recovery: Getting Passengers Back on Board uitgebracht, een nieuw rapport over het vertrouwen van reizigers op basis van een wereldwijd onderzoek onder meer dan 4.000 gebruikers van haar flightview-reisapp. Over het algemeen is de angst voor het oplopen van COVID-19 tijdens […]
submitted by FuzzyOneAdmin to fuzzyone [link] [comments]

Marken in het NOS programma '100 Jaar Droge Voeten', woensdag 13 januari 2016 The Baby Project: Elke baby een goede start  een initiatief van The Hunger Project Robeco SummerNights Sfeerimpressie Iris Hesseling - YouTube Ideas got shot (Fire and Wheel) - YouTube

Internationaal Nederland MEDEWERKERS gemiddeld aantal dagtaken 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 Xander. Zie ook o.a.: 25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’ (/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen met klachten) 15-08: ‘ De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’ (Column Pierre Capel) 05-07: Hoogleraar immunologie Capel: DNA schade ... Het wereldwijde Onderzeese druktransmitter marktrapport 2020 is een onderzoeksdocument dat uitgebreide gegevens bevat die de beoordeling van elk aspect van de Onderzeese druktransmitter – bedrijven stimuleren en helpen. Het maakt gebruik van een overzicht van de basislijn en de structuur van de Onderzeese druktransmitter – markt, waarin de gunstige of belemmerende aspecten worden ... Landen Coronavirus wereldwijd. De Spanjaarden mogen zich alleen verplaatsen om naar hun werk te gaan (indien thuiswerken niet mogelijk is), om boodschappen te doen, medicijnen te halen, of naar het ziekenhuis of de bank te gaan. COR / Vaccins wereldwijd #2 - Streeck: vertrouw er niet op.

[index] [7643] [4749] [873] [4914] [1555] [3099] [7924] [5051] [153] [6911]

Marken in het NOS programma '100 Jaar Droge Voeten', woensdag 13 januari 2016

Nét even anders Tijdens de Robeco SummerNights 2014 hoort u prachtige klassieke concerten, swingende jazz en pop, en grote (inter)nationale namen. Concerten die nét even anders zijn. Van La ... In dit filmpje maakt Iris er speciaal voor de wilde bijen een rommeltje van in haar tuin. Ze vertelt je waarom, laat zien wat je allemaal kan gebruiken en waar je op moet letten. Een stormvloed die samenviel met hoge waterstanden van de rivieren zorgde in 1916 voor watersnood in het gebied rondom de Zuiderzee. Op verschillende plaatse... Gezond eten zorgt ervoor dat je fit en gezond blijft. Aan de hand van de Schijf van Vijf leggen we in deze video uit hoe je gezond en duurzaam kunt eten. Wan... Elke baby verdient een goede start. Om dat te bereiken kunnen wij jouw hulp, als (aanstaande) moeder, goed gebruiken! Tijdens en na je zwangerschap krijg je vaak veel kraamcadeautjes en dat is ...

https://forex-portugal.forexsolutions.eu